Xem chi tiết

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

Kế hoạch số 32/KH-UBND về việc tuyên truyền và tham gia các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư năm 2019
Thông báo số 20/TB-BTC về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2019
Quyết định số 316/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2019
Văn bản số 239/TL-SVHTT về việc công bố thể lệ cuộc thi Người đẹp Hoa Lư năm 2019

Văn bản số 48/HD-BTGĐUK về việc hướng dẫn tuyên truyền Lễ hội Hoa Lư năm 2019.
Kế hoạch số 17/KH-SLĐTBXH về việc tổ chức vận động, tập trung, xử lý các đối tượng người ăn xin, người tâm thần, lang thang trong dịp lễ hội Hoa Lư năm 2019
Văn bản số 54-HD/BTGTU về việc tuyên truyền lễ hội Hoa Lư năm 2019
Kế hoạch số 388/KH-SYT về việc đảm bảo công tác y tế phục vụ Tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2019 
Kế hoạch số 15/KH-UBND về việc tổ chức lễ hội Hoa Lư năm 2019
Chương trình hoạt động lễ hội Hoa Lư năm 2019 từ ngày 12 đến ngày 15/4/2019 (tức ngày 11 tháng 3 năm Kỷ Hợi)
Kế hoạch số 73/KH-UBND về tổ chức Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Ninh Bình năm 2018

Thông báo số 728/TB-BTC về  lịch hoạt động của các thí sinh tham gia Cuộc thi Người đẹp Hoa Lư năm 2018.

Thông báo số 487/TB-SVHTT về phân công nhiệm vụ tổ chức các hoạt động phục vụ Tuần du lịch Ninh Bình năm 2018, chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An".

Văn bản số 790/CV-BTGTU về tuyên truyền Tuần du lịch Ninh Bình năm 2018.

Kế hoạch và thể lệ số 158//KH-TL-SVHTT về tổ chức cuộc thi "Người đẹp Hoa Lư" năm 2018.


Thông báo số 299/TB-BTC về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Cuộc thi "Người đẹp Hoa Lư" năm 2018.


Thông báo số kết luận số 84/TB-BTC của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt tại Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và Lễ hội Hoa Lư năm 2018.

Kế hoạch số 830/KH-SGTVT v/v phân luồng đảm bảo giao thông dịp tổ chức kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và Lễ hội Hoa Lư năm 2018, tỉnh Ninh Bình.

GM số 62/MH-TBLTHCKT dự HN kiểm điểm rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Tiểu ban Lễ tân hậu cần khen thưởng tại KH 15/KH-TBLTHCKT ngày 05/3/2018 và KH 31/KH-TBLTHCKT ngày 04/4/2018 v/v thực hiện công tác lễ tân hậu cần khen thưởng đón tiếp đại biểu phục vụ kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt đồng thời triển khai các nhiệm vụ tiếp theo của Tiểu ban.

Kế hoạch số 81/KH-BTC v/v tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại lễ kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt.

Thư mời số 50/TM-UBND  v/v tham gia quảng cáo tài trợ Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và cuộc thi "Người đẹp Hoa Lư".


Kế hoạch số 31/KH-TBLTHCKT về việc tổ chức đón tiếp các đại biểu về dự Lễ kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư


Văn bản số 55-CV/BTG của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  về việc sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt


Kế hoạch số 03/KH-VP phục vụ kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Đinh Lê năm 2018.

Kế hoạch số  22/KH-HKH v/v  phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018); Kỷ niệm 10 năm ngày Khuyến học Việt Nam (2008-2018).

Giấy mời số  51/MH-UBND v/v triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và lễ hội Hoa Lư năm 2018.

Kế hoạch số 259/KH-SVHTT về việc tổ chức Lễ rước kiệu tại Lễ hội Hoa Lư năm 2018.

Tờ trình số 15/TTr-SDL về việc quyết định thành lập Ban tổ chức Tuần du lich "Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An".
Kế hoạch số 16/KH-HNDT tổ chức hội thi chọi gà tại Lễ hội Hoa Lư năm 2018.

Kế hoạch số 05/KH-PTTH tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và Lễ hội Hoa Lư năm 2018.

Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 v/v điều chỉnh Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh phê duyệt dự án bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Lễ hội Trường Yên" (Lễ hội Hoa Lư), huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Quyết định số 55/QĐ-BTC ngày 16/3/2018 v/v thành lập các tiểu ban tổ chức Hội thảo quốc gia "Vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam".


Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 v/v thành lập Ban tổ chức Hội thảo quốc gia "Vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam".

Văn bản số 594/SYT-NVY ngày 13/3/2018 v/v báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt.

Thông báo số 13/TB-UBND ngày 09/3/2018 về kế hoạch và thể lệ cuộc thi "Người đẹp Hoa Lư" năm 2018.

Kế hoạch số 158/KH-TL-SVHTT ngày 02/3/2018 v/v tổ chức Cuộc thi  "Người đẹp Hoa Lư" năm 2018.

Quyết định số 122/QĐ-BTGTU ngày 01/3/2018 v/v thành lập Tổ soạn thảo các bài diễn văn, phát biểu tại Lễ  kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ việt (968-2018) và tham luận tại Hội thảo khoa học.


Kế hoạch số 78-KH/BTGTU ngày 12/3/2018 họp báo về kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt  (968-2018) và Lễ hội Hoa Lư năm 2018.


Văn bản số 44/CT-BTC ngày 13/3/2018 về Chương trình hoạt động kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt và lễ hội Hoa Lư năm 2018

Kế hoạch số 42/KH-TBNDTTKT ngày 12/3/2018 về Hoạt động Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền, khánh tiết phục vụ kỉ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và lễ hội Hoa Lư năm 2018

Giấy mời số 36/MH-UBND dự HN nhằm kiểm điểm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch 13/KH-UBND ngày 09/2/2018 của UBND tỉnh về tổ chức kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư đồng thời triển khai các nhiệm vụ tiếp theo của Tiểu ban.

Giấy mời số 34/MH-UBND dự HN kiểm điểm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 09/2/2018 của UBND về tổ chức kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018

Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Tổ chức hội thảo khoa học quốc gia "Vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam"

Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 02/3/2018 của UBND Thành phố Tam Điệp về việc tham gia các hoạt động kỉ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và lễ hội Hoa Lư năm 2018


Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND huyện Kim Sơn về việc tham gia các hoạt động kỉ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và lễ hội Hoa Lư năm 2018

Văn bản số 686 – CV/BTGTU ngày 01/3/2018 v/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

Kế hoạch số 63/KD/ĐU ngày 07/3/2018 v/v tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và Lễ hội Hoa Lư năm 2018

Kế hoạch số 10/KH-SLĐTBXH ngày 27/2/2018 v/v Tổ chức vận động, tập trung, xử lý các đối tượng người ăn xin, người tâm thần, lang thang trong dịp kỷ niệm 1050 năm Nhà nước ĐạiCồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018
Công văn số 26/BTC ngày 27/2/2018 v/v chuẩn bị ấn phẩm làm quà lưu niệm Lễ Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt.

Công văn số 133/UBND-VP4 ngày 27/2/2018 v/v kiểm điểm tình hình GPMB một số dự án phục vụ kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt.
Công văn số 24/BTC ngày 26/2/2018 v/v cung cấp danh sách đại biểu; phân công phụ trách mời, tiếp đón đại biểu dự Lễ kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt.

Quyết định số 20/QĐ-BTC ngày 13/2/2018 v/v thành lập các tiểu ban tổ chức kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt.


Tờ trình số 7/TTr-UBND ngày 02/2/2018 v/v xin chủ trương thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và xin ý kiến nội dung kế hoạch tổ chức kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt và lễ hội Hoa Lư 2018.

Công văn số 31/UBND-VP6 ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phối hợp Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch trong dịp Kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt.

Công văn số 29/UBND-VP6 v/v tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2018.


Kế hoạch số 08/KH-UBND v/v chuẩn bị các điều kiện phục vụ  Lễ kỷ niệm 1050 năm thành lập Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018).


Công văn số 61/VP-UBND v/v xin ý kiến về Dự thảo kế hoạch tổ chức kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và Lễ hội Hoa Lư năm 2018.

Kế hoạch số 15/KH-UBND v/v  tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh và hướng tới kỷ niệm 1050 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế và lập nên nhà nước Đại Cồ Việt.

Công văn số 562/UBND-VP6 v/v chuẩn bị các nội dung kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt.


Công văn số 422/VP-UBND v/v xin ý kiến về dự thảo Đề án "Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1050 năm thành lập Nhà nước Đại Cồ Việt".

Tuần du lịch Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An
  • Tuần du lịch Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An
  • Ninh Bình thời Đinh - Tiền Lê
  • Vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 553
  • Tất cả: 243 972